Ensenyances d’idiomes

 21 idiomas

Escola Oficial d’Idiomes

30 Jun 2012 0 comment
(0 votos)
 
Ensenyances d’idiomes

-Descripció:

Les  ensenyances oficials d'idiomes són les que ofereixen les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) que són centres públics d'ensenyança d'idiomes que depenen de les administracions autonòmiques.

-Finalitat:

Capacitar a l'alumne en l'ús efectiu d'un idioma; és a dir, conéixer la llengua a nivell oral i escrit, desenvolupar competències comunicatives en diferents àrees, desenvolupar estratègies per a l'autoaprenentatge continu, inculcar actituds positives cap a la diversitat lingüística i la pluralitat cultural.

Accés:

-Tindre setze anys complits l'any que es comencen els estudis.

-Majors de 14 anys per a estudiar un idioma distint al cursat en l'ESO.

-Per a continuar els estudis del nivell Intermedi serà necessari estar en possessió del nivell Bàsic o el títol de Batxiller (per a continuar els estudis de la mateixa llengua estrangera).

-Per a continuar els estudis del nivell Superior serà necessari estar en possessió del nivell Intermedi.

-Els certificats acreditatius tindran valoren tot el territori nacional.

-Estructura dels estudis:

S'estructuren en tres nivells.

-Nivell bàsic (1r i 2n curs)

-Nivell intermedi (3r curs)

-Nivell avançat (4t i 5t curs)

Idiomes com l'àrab, el grec, el japonés, el rus o el xinés, tenen una  duració superior a 5 cursos.

S'han de superar unes proves terminals específiques per a l'obtenció del certificat acreditatiu corresponent a cada u dels nivells.

-Correspondències:

Nivell intermedi: B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Nivell avançat: B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

-Modalitats d'ensenyança:

Oficial presencial: l'assistència a classe de l'alumne és regular i obligatòria al llarg d'un curs acadèmic. L'oferta de grups, horaris i tipus, per a cada u dels idiomes i cursos són exposats públicament abans del termini de matrícula.

Lliure: s'obté el dret únicament a realitzar les proves per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi i avançat.

Cursos d'actualització i d'especialització: les EOI imparteixen cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a la formació del professorat i d'altres col·lectius professionals. Estos cursos poden ser tant dels nivells Bàsic, Intermedi i Avançat com en els nivells C1 i C2 del Consell d'Europa segons estos nivells es defineixen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Ensenyança a distància: El Programa "That´s English" ofereix els continguts de nivell Bàsic i de nivell Intermedi de les ensenyances d'idiomes de règim especial en dos cursos acadèmics per a cada nivell.

-En què consisteixen les Proves Homologades d'idiomes?

Les Proves Homologades d'idiomes permeten a l'alumnat que cursa Educació Secundària (4rt d'ESO) i Formació Professional l'obtenció del certificat del Nivell Bàsic dels idiomes alemany, francès, anglès i italià.

-Quins són els requisits de participació?

Tindre, almenys, 16 anys complits l'any que se celebra la prova i estar matriculat en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

-Amb quin nivell del Consell d'Europa es correspon?

Correspon amb el nivell A2 del Consell d'Europa.

-En quantes destreses s'articula la prova homologada?

En les quatre: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

-On i quan he de presentar la sol·licitud de participació?

En la secretaria del centre, al llarg dels cinc primers dies lectius del mes de febrer.

-Quan i on es realitza la prova?

L'última setmana del mes de febrer i en el centre en què l'aspirant estiga matriculat.

-En quins termes es qualifica l'alumnat?

Apte o No Apte.

Última modificación Jueves, 03 Noviembre 2016 14:28

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556